אבישי חניא  ד חשוון, תשפב10/10/2021


אבישי חניא במאמר על שמחת תורה, קריאת וזאת הברכה וקריאת בראשית...

וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ: תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב"

פרשת וזאת הברכה נקראת בחג שמיני עצרת הלא הוא שמחת תורה. והשאלה הנשאלת היא מה הקשר בין שמיני עצרת (שהוא חג דאורתייא) ולשמחת תורה? הרי לכאורה מן התורה אין קשר בינהם ואפילו אין ציווי על חג שמחת תורה. בנוסף, מדוע פרשת וזאת הברכה נקראת בחג שמחת תורה ולא בשבתות כדוגמת שאר פרשיות התורה?

חג שמיני עצרת נקרא על שם הכתוב: "ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם עולה
אשה ריח ניחוח לה' פר אחד" (במדבר כ"ט). קשה הפרידה לקב"ה מישראל ולכן ביקש הקב"ה עכבו עוד יום אחד לשמוח עימו. רב אמר: משל למה הדבר דומה למלך שהגיע לו יום טוב. באו אריסיו וכבדו אותו, באו בני ביתו וכבדו אותו. כאשר כל אריסיו הלכו ביקש המלך מבני ביתו להשאר עמו יום נוסף. בתום שבעת ימי חג הסוכות כאשר כל אומות העולם העתידים לעלות לירושלים יחזרו לארצם, ישארו ישראל יום נוסף בירושלמים, הוא יום "שמיני עצרת".

מדוע נהגו ישראל לעשות "שמחת תורה" ביום "שמיני עצרת"? כי "שמיני עצרת" לחג סוכות, כ"עצרת" (שבועות) לחג הפסח. בפסח ראו ישראל את נפלאות ה' ואחרי חמישים שנה נכנסו בברית התורה. בחג הסוכות זוכים ישראל להיות מטוהרים מעוונות לאחר הכפרה והסליחה ביום כיפור ונכנסים ישראל בצל האמונה בקב"ה לתוך הסוכה מתוך שמחה ואהבה. ומכיוון שמתעוררת בהם האהבה להקב"ה מיד מכניסים את השמחה והאהבה הזו בתורה. וכיצד שמחים בתורה? בשירה, בריקודים ובקריאת התורה וסיומה של התורה. התורה משמשת ברית נצחית בין עם ישראל לאלוקים ועל כך השמחה הגדולה השורה על כולנו ביום חגינו זה- חג שמחת תורה. וזאת גם הסיבה מדוע פרשת וזאת הברכה נקראת בחג שמחת תורה ושמיני עצרת ולא בשבת, דווקא בחג זה צריך לשמוח ולסיים את התורה .

ועוד שאלה, מדוע קוראים בחג פרק ראשון מחומש בראשית בנוסף לפרשת וזאת הברכה?
התשובה היא לפי שפרשת וזאת הברכה היא האחרונה המסיימת את חומש דברים, וכדי לא לקיים הפסקה בין סוף חמישה חומשי תורה לבין תחילת התורה מיד קוראים גם פרק בחומש בראשית. המטרה היא ליצור רצף זאת לומדים חז"ל מהמשפט האחרון בפרשה:"לעיני כל בני ישראל" ומהמשפט הראשון בחומש בראשית: המתחיל במילה:"בראשית". שתי האותיות הראשונות : במשפט המסיים את התורה והמשפט הפותח את התורה הן:לב. כשם שלב האדם פועל כל ימי חייו ובלעדיו אינו יכול להמשיך לחיות- כך גם עם ישראל אינו רשאי להפסיק את לימוד וקיום התורה, בהיות התורה סם חיים הזורם בעורקיו לנצח והוא המעניק לו את היתרון המיוחד- כעם נבחר בתוך אומות העולם.

על בנימין נאמרה הברכה: "ידיד ה' ישכון לבטח עליו,חופף עליו כל- היום ובין כתפיו שכן" ומכאן שבית המקדש יבנה דווקא בנחלתו של בנימין. מדוע דווקא בנימין זכה שביהמ"ק יבנה בחלקו?

רש"י מפרש : כי בית המקדש מגן על שבט בנימין, ומעולם משנבנתה ירושלים לא שרתה השכינה במקום אחר.

בספרי נאמר:כי בנימין זכה שבחלקו יבנה המקדש -לפי שכל אחיו נולדו בחוץ לארץ ואילו הוא נולד בארץ ישראל.[בראשית ל"ה,ט"ז- י"ח]
פירוש אחר:היות וכל אחי יוסף השתתפו במכירת יוסף לעבדות ובנימין לא לקח חלק בדבר. לכן אמר הקב"ה שאינו משרה את שכינתו עליהם היות ולא גילו רחמים על יוסף בעת השלכתו לבור ואחר כך במכירתו לישמעאלים. כמו שנאמר [בראשית רבה צ"ט,א] בשעה שעמד שלמה המלך לבנות את בית המקדש היה ויכוח בין השבטים, זה אומר: בתחומי יבנה וזה אומר: בתחומי יבנה, אמר להם ה' אתם לא גילתם רחמים במכירת יוסף, אלא הייתם שותפים לכך, פרט לבנימין שלא השתתף, לכן ה' השרה דווקא עליו את שכינתו.