הרב אברהם בלס  טז שבט, תשפד26/01/2024


ירושלמי- בשעת מלחמה שהגברים בחזית רחוקות מבעליהן גם אז שאול דואג להם למזונות ותכשיטים. יש כאן יישום של כבודן של בנות ישראל גם ללא קשר לזוגיות

אחד מתקנות עזרא הייתה שרוכלין יסתובבו בעיירות כדי למכור תכשיטי נשים. לדעת התלמוד הבבלי (שם) הסיבה היא שנשים לא יתגנו על בעליהן. בתלמוד הירושלמי (מגילה ד, א) הסיבה היא משום כבודן של בנות ישראל. ראשית גם אם מתכוונים אותו לאותו דבר הירושלמי בדרך כלל נוקט בעשה טוב ולא בסור מרע

אולם מסתבר שינו הבדל בין שני התלמודים. הירושלמי (נדרים ט, ט) כאשר הוא עוסק בפסוק: בנות ישראל אל שאול בכינה...המעלה עדי זהב על לבושכן, פסוק שבקינת דוד על שאול, מסביר שמדובר כאן על שעת מלחמה שהגברים בחזית.

בשעת מלחמה שהגברים בחזית רחוקות מבעליהן גם אז שאול
דואג להם למזונות ותכשיטים. יש כאן יישום של כבודן של בנות ישראל גם ללא קשר לזוגיות. שעת מלחמה היא הנפקא מינה בין הסבר הבבלי להסבר הירושלמי (מהירושלמי הזה משמע גם שתפקיד המלך בשעת מלחמה לדאוג לחיזוק העורף.