הרב שי טחן  ו אדר א, תשפד15/02/2024


שאלה כואבת ואקטואלית לרב שי טחן...

שלום לרבנים. יש לי שאלה כואבת. אנחנו גרים בצרפת באיזור מוסלמי עוין, ולדאבוננו כמה מהתושבים היהודים הסירו את המזוזות מדלתות ביתם מחשש להתנקלות האספסוף. ורצינו הדרכה אם אכן מותר להוריד.

שלום לכם, ויהי רצון שתראו ימים טובים יותר.
שאלת קיום מצוות במקום סכנה מסועפת ויש בזה דיון רחב בפוסקים מהי רמת הסכנה הפוטר מקיום המצוות.
אמנם בנידון המזוזה ישנה הלכה מפורשת בהגהת השולחן ערוך (רמ״א סימן רפו ס״א) שכתב שאף על פי שבית של שותפים חייב במזוזה, אבל אם השותף הוא עובד כוכבים אזי הבית פטור. ובמפרשים נתנו לזה כמה הסברים, ואחד
ההסברים הוא משום שהיהודי יכול להסתכן על ידי זה שהנכרי יחשוד שמא היהודי עושה לו בזה מעשה כשפים (ש״ך). והמאירי (יומא יא,א) הסביר שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שיהא מוסר עצמו לסכנה ולסמוך על הנס בשביל קיום מצוה. וכן כתב בשו״ת חקרי לב (סימן קכט) שלא ציוה הכתוב במזוזה לתקלה. והש״ך (סק״ז) כתב ששערי הגיטו בגלויות היו פטורים כיון שמצוי במקומות אלו עלילות הגויים.
ועל פי דברים אלו ודאי שהיה מקום לפטור את הדרים באיזור עוין על מנת למנוע פגיעה בממון ובנפש, אלא שיש הבדל בין הנידון דלעיל שדיברו בו הפוסקים לנידון שלכם, שכן בבית של שותפות עם הגוי אין אפשרות ליתן מזוזה כלל, שהרי הגוי יראה את המזוזה שכניסתו וביציאתו, אולם במקום שהגויים עוברים רק מבחוץ ניתן להניח את המזוזה בחלק הפנימי של הכניסה שיראה בתוך הבית ולא מחוצה לו, ואף שקבעו חז״ל (הובא בשולחן ערוך סימן רפט ס״ב) שמקום קביעתה הוא בטפח הסמוך לחוץ (כדי שיפגע במזוזה מיד כשנכנס לביתו, וכן שיהיה כל הבית שמור מן המזיקים), אולם זה רק דין דלכתחילה, אבל בדיעבד יכול ליתנה בחלק הפנימי יותר.
זאת ועוד יכול הוא לקבוע את המזוזה בעובי הפתח באופן שלא תראה, ואף שגם בזה יש מפקפקים.
והקדוש ברוך הוא ישמור אתכם בזכות מצוות המזוזה.