מערכת תמונות יהודיות  כה שבט, תשפב27/01/2022


מצאתי תשובה לאנשים מדור חדש, למה לא נעשה מעט ריפודים ושינוי בהלכות ובמשפטים כפי שינוי הזמנים - ואני משיב להם שאם היה בידינו כוח לשנות, אז כל אחד יבוא בטענה והייתה כל התורה משתנית

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם"(כא, א)

ישנם אנשים שמחזיקים חזק בדעתם שבמדבר סיני קיבלנו רק את עשרת הדברות ותו לא, היינו ללא החוקים והמשפטים אשר צווינו בתורתנו הקדושה ובתורה שבעל פה חס ושלום, אבל צריך לדעת שזו טעות ביסודהּ!. כי באמת אין לנו אפשרות לדעת איך לקיים את התורה שבכתב הלכה למעשה ללא התורה שבעל פה (ובעזר השם נרחיב בדבר בעתו ובזמנו בפרשת בהר). וכמובן שגם את המשפטים דהיינו הדינים, שהם לרוב בין אדם לחברו. שכן חייב לדעת מהו השכר והעונש בגינם, בעבור לשפוט דין אמת בין בעלי דינין כדי להשכין שלום ביניהם, וזה שאמרו
חז"ל (אבות א): על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום. וכפי שמובא במכילתא (שמות פכ"א): אלו (המשפטים) מוסיפים על העליונים (עשרת הדברות), מה עליונים מסיני, אף תחתונים מסיני.

ובעניין זה, ראה ראיתי מה שכתב בפרשתנו סבא דמשפטים, החכם השלם, הרב הגאון שלום משאש זצק"ל שהיה רבה הראשי של מרוקו לפנים, ולימים הרב הראשי הספרדי של ירושלים, בספרו "וחם השמ"ש" (דרוש ג): הרבה פעמים כשעמדו בעלי דינין לפנינו בבית הדין, וטענו טענותיהם ותשובתם בה שעתא, היה נראה לי פשוט שהאמת עם צד זה שדבריו מוסברים ונכונים אל השכל. אומנם כיון שאסור לדון מתורה שבעל פה, אני מוכרח לפתוח ספר ולכתוב פסק דין בשם הפוסקים, וקורה מקרה הרבה פעמים שאני מוצא הדין בהיפך, ונראה לי לכאורה כמו זר, ואחר העיון בפוסקים אני מוצא הסברא הפוכה והיא היא הסברא האמתית ויש לה יסודות חזקים הנכנסים לשכל. ובשביל זה נאמר על המשפטים "אף אלו מסיני" שאי אפשר לשנות כלל, כי זה חוזק ותוקף תורתנו הקדושה שלא תשתנה ולא תתחלף לעולם ועד. מצאתי תשובה לאנשים מדור חדש, למה לא נעשה מעט ריפודים ושינוי בהלכות ובמשפטים כפי שינוי הזמנים - ואני משיב להם שאם היה בידינו כוח לשנות, אז כל אחד יבוא בטענה והייתה כל התורה משתנית, כי היא באמת קשה מאוד ועול גדול עול מלכות שמים, ובקל נבוא לשנות, עכ"ל.

אומנם, אכן בעשרת הדברות הכתובים המה על לוחות הברית רב הסתום והחתום על הגלוי, אבל ידוע ומפורסם כי כל תרי"ג המצוות כלולים בהם, כמו שכתוב (שמות כד, י"ב): "לֻחֹת הָאֶבֶן", ופירש רש"י ז"ל: כל תרי"ג(=613) מצוות בכלל עשרת הדברות. כאשר מתוכם יש לנו רמ"ח(=248) מצוות עשה כנגד רמ"ח אבריו של האדם, ושס"ה(=365) מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידיו. נמצא, כי עשרת הדברות הם שורש כל ענפי תרי"ג המצוות, וממילא כלולים בהם גם המשפטים והחוקים אשר יוצאים מכל אחת מהדברות והמצוות שבהם תלויים חיותו של האדם, כמו שכתבנו.

וזה שנאמר: 'ואלה המשפטים' כפי שדרשו חז"ל (שמו"ר פ"ל, ב): כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים 'ואלה' מוסיף על הראשונים, היינו רצה להבהיר כי המשפטים הללו ודיניהם מוסיפים על עשרת הדברות כנ"ל, וחלילה לנו לחשוב שניתנו מדעתו של משה רבינו ע"ה לבדו, אלא מפי ה' הייתה זאת, כמו שאמרו חז"ל (עירובין נד): כיצד סדר משנה (תורה שבעל פה)? משה למד מפי הגבורה (היינו מהקב"ה) נכנס אהרן ושנה לו משה וכו', נכנסו בניו ושנה להן וכו', נכנסו זקנים ושנה להן וכו', נמצא שלמדו ד' פעמים.

ולכן תדע, שקיום העולם הוא על ידי שכר ועונש, היינו משפט. כי ...
--