מערכת תמונות יהודיות  ג אייר, תשפב04/05/2022


דברים בגנות לשון הרע... מאת שאול שיף

לא תלך רכיל בעמך : ואמר הבעש"ט : אל תדבר רכילות על עמך‎ !!!

מסופר בהמאורות הגדולים: רבי נפתלי אמסטרדאם , מחכמי המוסר , היה מדקדק מאוד מאוד בשפתיו, שלא להוציא מלה אסורה . בעיקר היה נזהר מלשון הרע . מתוך ראייתו את חומר הדברים היה תמה על אשר אנשים מזלזלים באיסור זה והיה אומר: ראיתי אנשים המחפשים היתר של מאה רבנים לישא אשה שנייה, שאין זה אלא חרם דרבנו גרשום, ומדוע אינם מחפשים היתר של מאה רבנים לדבר לשון הרע , שהוא איסור דאורייתא ואחת העבירות החמורות ביותר.

ה"חפץ חיים" היה אומר לביתו, אם אכשל ח"ו בחטא לשון הרע, זה יגרור אחריו
גם חטא של גזל. שכן, כל פרנסתי על הספר "חפץ חיים" שכתבתי נגד איסור לשון הרע, ואם אני בעצמי לא אהיה זהיר בחטא הזה , יצא מזה שאני מרמה את הבריות, וכל אחד מהקונים עשה מקח טעות , והכסף שנתן לי הוא גזל.

הנה הגיע חודש אייר : אני ה' רופאך. חודש טוב ומבורך וישועות לרוב ושבת שמחה בכל בית ישראל.