דוד ווקסלמן  ט סיוון, תשפב08/06/2022


הנביא זכריה מדבר על 4 חרשים. האם הכהן הוא הרב קוק?

בספר זכריה פרק ב כתוב וה' יראני ארבעה חרשים. במסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב כתוב, הארבעה חרשים משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אליהו הנביא, כהן צדק. משיח בן יוסף כמו אלדד ומדד נביאים לא בקול של משה רבינו אבל משה רבינו קיבל לכל עם ישראל להיות נביאים. משיח בן דוד
הרבי מחב"ד מלך המשיח. הגמרא שואל מי זה הכהן צדק. משה רבינו לא היה כהן ועליו כתוב נחנו מה. אליהו הנביא בחינת ב"ן וגם קשור לאתחלתא לגאולה שהוא עלה בשמים בסערה. כהן צדק כמו אליהו הנביא קשור לאתחלתא לגאולה. אפשר זכריה הנביא ראה שיהיה בסוף ששת אלפים שנה לעולם הזה מדינת ישראל מדינה חופשי בארצנו והכהן צדק הרב אברהם יצחק קוק הכהן לקרוא מדינת ישראל אתחלתא לגאולה. בכל אופן בדרך הנבואה של זכריה הגאולה לא יבוא על ידי משיח בן דוד כהלכה אבל בדרך הארבעה. חרשים. מדינת ישראל כולל הארבעה חרשים.

כשהייתי בחו"ל הייתי מאוד נגד המדינה. אולם לאחר שבאתי לארץ- קיבלתי מוחין חדשים... וראיתי את היתרון של מדינה עצמאית כחלק מהגאולה...